Bibliografia

Bibliografia

  1. Prace Harolda Blooma

LW – Lęk przed wpływem, przeł. A. Bielik-Robson i M. Szuster, Universitas, Kraków 2002.

MP – Mapa przekrzywień, przeł. A. Lipszyc w: „Literatura na Świecie” 2003, nr 9-10.

 

Dodatkowo bez oznaczeń:

A map of misreading, Oxford University Press, Oxford 1980.

Na mapie błądzenia, w: Współczesna teoria badań literackich zagranicą, oprac.

  1. Markiewicz, Kraków 1992, t. IV, cz. 2.

Poetyckie przejścia, przeł. A. Lipszyc, w: „Literatura na Świecie” nr 9-10, 2003.

 

  1. Prace Stefana Grabińskiego

G1 – Nowele, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

G2 – Salamandra, Cień Bafometa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

 

  1. Prace Edgara Allana Poe

P1 – Opowiadania, t. 1, wyb. W. Kopalińskiego, Czytelnik, Warszawa 1989.

P2 – Opowiadania, t. 2, wyb. W. Kopalińskiego, Czytelnik, Warszawa 1989.

 

Dodatkowo bez oznaczeń:

Collected works of Edgar Allan Poe, edited by T. O. Mabbott, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1978.

The complete tales and poems of Edgar Allan Poe, Penguin Books, London, 1982.

Poezje wybrane, PIW, Warszawa 1960.

 

  1. Prace Artura Hutnikiewicza

AH – Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, Towarzystwo Naukowe, Toruń 1959.

 

Dodatkowo bez oznaczeń:

Stefan Grabiński czyli jak się pisze dreszczowce, w: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Farona, Warszawa 1972.

 

  1. Praca Franciszka Liry

FL – Edgar Allan Poe, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

 

  1. Pozostałe prace cytowane w tekście

Abrams M. H., Jak to się robi z tekstami, w: „Literatura na Świecie” 2003, nr 9-10.

Baudelaire Ch., Paryski Spleen. Poematy prozą, przeł. Joanna Guze, PIW, Warszawa 1959.

Bachelard G., Poetyka marzenia, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 1998.

Belaval Y., Psychoanaliza, literatura, krytyka, w: Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel i M. Głowiński, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.

Bellemin-Noel J., Jak „psychoanalizować” sen Swana, w: Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel i M. Głowiński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.

Biblia, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1995.

Bonaparte M., Psychoanalityczna interpretacja opowiadania “Berenice” Edgara Allana Poe, w: Sztuka interpretacji, oprac. H. Markiewicz, Wrocław 1971.

Brückner A., Mitologia słowiańska i polska, PWN, Warszawa 1985.

Caillois R., Gry i ludzie, Warszawa 1997.

Caillois R., Modliszka, w: R. Caillois, Odpowiedzialność i styl: eseje, wyb. M. Żurowskiego; przeł. J. Błoński, PIW, Warszawa 1967.

Crews F., Czy literaturę można poddawać psychoanalizie? w: Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel i M. Głowiński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001.

Dybel P., Hieroglify innego w psychoanalizie Lacana, w: Inny, Inna, Inne. O inności w kulturze, pod red. M. Janion, C. Snochowskiej-Gonzalez i K. Szczuki, Warszawa 2004.

Dybel P., Urwane ścieżki. Przybyszewski-Freud-Lacan, Universitas, Kraków 2000.

Dziadek A., Obraz jako interpretant, na przykładzie polskiej poezji współczesnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2.

Freud A., Ego i mechanizmy obronne, przeł. M. Ojrzańska, PWN, Warszawa 2004.

Freud Z., Mojżesz i monoteizm, Warszawa 1995.

Freud Z., Pisarz a fantazjowanie, w: Teoria badań literackich za granicą, t. II, cz. 1, Kraków 1974.

Freud Z., Pisma psychologiczne, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.

Freud Z., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994.

Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, Altana, Warszawa 2001.

Grzegołowska-Klarkowska H. J., Mechanizmy obronne osobowości, PWN, Warszawa 1986.

Huizinga J., Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1998.

Irzykowski K., Fantastyka, w: K. Irzykowski, Wybór pism krytycznoliterackich, red. W.

Głowala, Wrocław 1975.

Janion M., Prace wybrane, t. 3. Zło i fantazmaty, Kraków 2001.

Janion M., Wampir: biografia symboliczna, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

Kika-Koj M., Demoniczne kobiety Stefana Grabińskiego, w: „Fa-art” 1996, nr 4.

Kłosińska K., Fantazmaty: Grabiński – Prus – Zapolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.

Krzyżanowski J., Dziewica – trup. Z motywów makabrycznych w literaturze polskiej, w: J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1961.

Lem S., Fantastyka i futurologia, Kraków 1970.

Leszkowicz P. i Kitliński T., Obce. Gotycyzm amerykański i kultura traumy, w: Inny, Inna, Inne. O inności w kulturze, pod red. M. Janion, C. Snochowskiej-Gonzalez i K. Szczuki, Warszawa 2004.

Lipszyc A., Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma, Universitas, Kraków 2004.

Lyotard J-F., Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, w: Postmodernizm. Antologia przekładów. red. R. Nycz, Kraków 1997.

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, PWN, Warszawa 1983.

Markowski M. P., „Ekphrasis”. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2.

Merleau – Ponty M., Oko i umysł, Szkice o malarstwie, w: Słowo, obraz, teoria, oprac. St. Cichowicza, Gdańsk 1993.

Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1983.

Mrowcewicz K., Z dziejów ironii retorycznej – „Satyr” J. Kochanowskiego, w: Retoryka a literatura, red. B. Otwinowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1984.

Odkrywanie Modernizmu, red. R. Nycza, Universitas, Kraków 1998.

Płuciennik J., Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków 2000.

Podraza-Kwiatkowska M., Somnambulicy – Dekadenci – Herosi. Studia i eseje o Młodej Polsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985.

Przybyszewski S., Wybór pism, oprac. Roman Taborski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1966.

Religia. Encyklopedia, red. T. Gadacz i B. Milerski, PWN, Warszawa 2001.

Riffaterre M., Semiotyka intertekstualna: interpretant, w: „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1.

Rusinek M., Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003.

Sartre J. P., Baudelaire wobec czasu i bytu. w: J. P. Sartre, Czym jest literatura? Warszawa 1968.

Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, red. J. Schmidt, „Książnica“, Katowice 1993.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławińskiego, Wrocław 2000.

Szturc W., Ironia jako principium creationis, w: W. Szturc, Ironia romantyczna, PWN, Warszawa 1992.

Szturc W., Osiem szkiców o ironii, Universitas, Kraków 1994.

Teoplitz K., Kierkegaard, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1983.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław 2001.

 

Bibliografia internetowa

Bandy W. T., The Influence and Reputation of Edgar Allan Poe in Europe, Baltimore: The Edgar Allan Poe Society of Baltimore, 1962. (This lecture was delivered by Dr. William T. Bandy at the Thirty-Seventh Annual Commemoration Program of the Poe Society in October, 1959):  www.lfchosting.com/eapoe/PAPERS/psblctrs/pl19591.htm (27.10.2006).

 

Benton R. P., Bedlam Patterns: Love and the Idea of Madness in Poe’s Fiction, Baltimore, 1979. (This lecture was delivered by Dr. Benton, Associate Professor of English at Trinity College, in Hartford, Connecticut, at the Fifty-Sixth Annual Commemorative Program of the Poe Society, October 8, 1978.): www.eapoe.org/PAPERS/psblctrs/pl19781.htm (16.11.2006).

 

Benton R. P., „The System of Dr. Tarr and Prof. Fether,” Poe Newsletter, vol. I, No. 1, April 1968, pp. 7-9: www.eapoe.org/pstudies/ps1960/p1968105.htm (26.10.2006).

 

Halio J. L., „The Moral Mr. Poe,” Poe Newsletter, vol. I, no. 2, October 1968, pp. 23.: www.eapoe.org/pstudies/ps1960/p1968204.htm (14.11.2006).

 

Ljungquist K., Burke’s ‘Enquiry’ and the Aesthetics of ‚The Pit and the Pendulum’,” from Poe Studies, vol. XI, no. 2, December 1978, pp. 26-29: www.eapoe.org/pstudies/ps1970/p1978202.htm (26.10.2006).

 

Marovitz S. E., Murder as a Fine Art: Basic Connections Between Poe’s Aesthetics, Psychology, and Moral Vision, PMLA, 83 (May 1968), 292, see esp. n. 22: www.eapoe.org/pstudies/ps1970/p1971104.htm (27.10.2006).

 

Mazurek R., Art, Ambiguity, and the Artist in Poe’s ‚The Man of the Crowd’, from Poe Studies, vol. XII, no. 2, December 1979, pp. 25-28: www.eapoe.org/pstudies/ps1970/p1979201.htm (24.10.2006).

 

Miéville C. T., Trainspotting, w: “The Guardian”, 8.02.2003:  http://books.guardian.co.uk/departments/sciencefiction/story/0,6000,892884,00.html (27.10.2006).

 

Miller J. C., Building Poe Biography, s. 46-49: www.eapoe.org/balt/poegrave.htm#events (04.04.2003)

 

Panek L. L., Play and Games: An Approach to Poe’s Detective Tales, from Poe Studies, vol. X, no. 2, December 1977, pp. 39-41: www.eapoe.org/pstudies/PS1970/p1977203.htm (24.11.2006).

 

 

Poe’s Grave: www.eapoe.org/balt/poegrave.htm (24.10.2006).

 

Podstawowe pojęcia występujące w psychoanalizie Lacanowskiej. Słownik. Krakowskie Koło Europejskiej Szkoła Psychoanalizy: http://www.psychoanaliza.com.pl/?art=3&tab=mps&lang= (14.11.2006).

 

Quinn P. F., Poe in Europe Recent French Criticism from Poe Studies, vol. XI, no. 1, June 1978, pp. 17: http://www.eapoe.org/pstudies/ps1970/p1978108.htm (27.10.2006)

 

Wilcox E. J., Poe’s Usher and Ussher’s Chronology, w: „Marginalia,” Poe Newsletter, vol. I, no. 2, October 1968, pp. 30-31: www.lfchosting.com/eapoe/pstudies/ps1960/p1968211.htm (24.10.2006).

 

Z życia psychosomatycznego intelektualistów. Z profesor Marią Janion rozmawia Barbara N. Łopieńska, „Res Publica”, lipiec 2001: www.niniwa2.cba.pl/lopienska-janion.htm (13.11.2006).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

thirteen + nineteen =